بيمه آتش سوزی با شرایط اظهار نامه اي (شناور) Floating Policy

بیمه دانا شركت نمايندگي بيمه مانا يار دانا كد 5030 > بيمه آتش سوزی با شرایط اظهار نامه اي (شناور) Floating Policy

بيمه آتش سوزی با شرایط اظهار نامه اي (شناور) Floating Policy

اين پوشش معمولاً براي موجودي انبارها با توجه به نوسان موجودي صادر و حق بيمه متناسب با ميزان موجودي محاسبه مي شود. بر اساس شرايط بيمه اظهار نامه اي، بيمه گذار موظف است پايان هر ماه لغايت پانزدهم ماه بعد حداكثر موجودي مورد بيمه را طبق اسناد ودفاتر خودكتباً به بيمه گر اظهار كند.

درصورت وقوع خسارت احتمالي، حداكثر تعهد بيمه گربراساس ارزش موجودي اوليه مندرج در بيمه نامه ويا آخرين اظهارنامه خواهدبود.

Date

اکتبر 23, 2015

Custom Field

Enter some text here