بيمه مسئوليت مدنی مديران مجموعه های ورزشي

بيمه مسئوليت مدنی مديران مجموعه های ورزشي

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات و یا تماشای فعالیت ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، خسارت جبران می گردد.

Date

جولای 29, 2016