بیمه مسئولیت شرکتـهای گـاز و توزیع نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین

بیمه مسئولیت شرکتـهای گـاز و توزیع نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین

به طور کلی موضوع بیمه عبارتست از جبران كليه خسارت هاي جاني اعم از غرامت فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي همچنین جبران خسارت هاي مالي وارده به اموال اشخاص ثالث درعرصه و اعياني مشترك و يا مصرف كننده و اشتراك هاي عمومي مرتبط باساختمان هاي مسكوني و كليه افراد حاضردر مكان مورد بيمه همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در محدوده  حوزه استحفاظی شرکت های گاز و برق .

Date

جولای 29, 2016