بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه در مقابل اشخاص ثالث

بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه در مقابل اشخاص ثالث

بيمه نامه شخص ثالث

دراين نوع بيمه ، مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني و مالي ) تحت پوشش قرار مي گيرد.منظور از خسارت بدني ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی ،نقص عضو ،از کار افتادگی ( جزئی کلی -موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می باشد(هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه خواهد شود). منظور از خسارتهای مالی ، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه ،به اموال شخص ثالث وارد شود. بيمه شخص ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري شده و درايران نيز از سال 1347اكنون داشتن آن اجباري است و پوششهای مازاد بر سقف اجباري مصوب قانونی ، به صورت پوشش هاي اختياري مازاد به متقاضيان ارائه مي شود .

بيمه حوادث راننده

 

دراين بيمه نامه خسارت جانی وارده به راننده وسيله نقليه بيمه شده در اثر حوادث رانندگي تحت پوشش قرار می گیرد . براساس اين بيمه نامه غرامت فوت و نقص عضو سرنشينان وسيله نقليه مشمول بيمه تا سقف مشخص شده در بيمه نامه ، دراثر حوادث قابل جبران است .

 

پرسش ها و پاسخ ها

Date

ژانویه 3, 2018

Category

بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه در مقابل اشخاص ثالث, بیمه اتومبیل, بیمه شخص ثالث