بیمه حوادث تورهای دسته جمعی

بیمه حوادث تورهای دسته جمعی

این نوع بیمه حوادثی را که در طول سفرهای دسته جمعی ( داخلی یا خارجی) برای بیمه شدگان بوقوع می پیوندد را پوشش می دهد، حق بیمه این قرارداد باتوجه به نوع سفر، مقصد مدت زمان سفر و سرمایه مورد نظر تعیین می گردد.

Date

اکتبر 23, 2015

Category

بیمه, بیمه حوادث تورهای دسته جمعی, بیمه عمروحوادث گروهی, بیمه های اشخاص