بیمه مسافرین به خارج از کشور

بیمه مسافرین به خارج از کشور

كليه مسافريني كه عازم  به خارج از كشور هستند ، مي توانند از پوشش هاي بيمه  درمان مسافرتي با شرائط زير استفاده كنند.

تعهدات بيمه گر:

پرداخت هزينه هاي فوريتهاي پزشكي، دندانپزشکی، جراحي، داروخانه،بيمارستان وانتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان تا سقف 50000 یورو

پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي .

راهنمايي و كمك رساني در صورت سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي.

بازگرداندن جسد بیمه شده به ايران در صورت فوت .

پرداخت هزينه عزيمت و اقامت همراه بيمه شده در صورتيكه بيش از 10 روز متوالي در بيمارستان بستري گردد .

بازگرداندن كودكان بي سرپرست در صورت فوت يا انتقال پزشکی بيمه شده .

Date

ژانویه 3, 2018