آدرس:    اصفهان - میدان آزادی - بلوار دانشگاه

              مجتمع تجاری پردیس - واحد 216

تلفن:     03136257922 

             03136210043

             03136210045

             03136210046

             03136210047

ایمیل:    info@mydana.ir

پیامک:    30006018999999