اين اعلام خسارت صرفا جهت اطلاع نمايندگي و اقدامات بعدي جهت تكميل پرونده مي باشدو وجه قانوني جهت رفع تكليف بيمه گذار در ثبت خسارت در شعب بيمه دانا ندارد.

فرم اعلام خسارت بيمه نامه ها